Bursa Beton
444 16 22          info@bursabeton.com.tr          BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
TR
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ
Anasayfa       Kişisel Verilerin Korunması       Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
                                                                      6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
                                                                                               ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Bursa Beton San.ve Tic .A.Ş. (“Bursa Beton” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Bursa Beton San.ve Tic. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir

2.İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

Kişisel Veri Üst Kategorisi

 Kişisel Veri Alt Kategorisi

Kimlik

İsim, adres, doğum tarihi, cinsiyet, uyruk.

İletişim

Telefon numarası, ikametgah adresi (Sadece il, ilçe ve semt bilgisi), elektronik posta adresi.

 

Hukuki İşlem

 

İş başvuru formu üzerinizdeki bilgileriniz.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları.

Mesleki Deneyim  

 

Özgeçmiş, ön yazı, geçmiş veya ilgili iş tecrübesi veya diğer tecrübe, eğitim durumu, Dil test sonuçları veya iş başvurusuna ilişkin destekleyici veya açıklayıcı belgeler, ehliyet bilgisi, okul ve bölüm bilgisi, sınıf ve okul numarası.

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Gerçek kişiye ait CV/ İş başvuru formu üzerindeki fotoğraf.

Diğer

Askerlik durumu, medeni durum, mülakat sırasında elde edilen bilgilerin kayıtları, iş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referanslar ve bilgilerinizin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla yapılan kontroller sonucu elde edilen bilgiler.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Topladığımız kişisel verilerinizi; başvurulan pozisyona uygun adayın belirlenebilmesi ve eğer uygun iseniz “iş sözleşmesinin kurulması” amacıyla işliyoruz.  Bu bağlamda sizden topladığımız bilgileri; çalışan adaylarının nitelik, eğitim, beceri ve tecrübe bakımlarından başvurulan pozisyona uygunluğunun saptanması, başvurulan pozisyon için en uygun adayın belirlenmesi, işe alım sırasında beyan edilmiş referanslardan adaylara dair bilgi alışverişi, çalışan adayının vermiş olduğu bilgilerin doğrulunun teyit edilmesi, çalışan adayı hakkında araştırma yapılması, adayın talebi ve konuya ilişkin vermiş olduğu açık rıza doğrultusunda ileride açılacak uygun pozisyonlar için başvurunun değerlendirilmesi, başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçilmesi veya kişinin açık rızası bulunması halinde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla da işlemiş oluyoruz.  

Yine iş görüşmesine adayın işyerimize gelmesi durumunda, özellikle güvenlik kameraları ve girişte kimlik kontrolü gibi uygulamalarla, işyerimizin genel güvenliğini sağlamak amacıyla da işverenin meşru menfaatleri gereği kişisel verilerinizi işleyebiliyoruz.

Kişisel verilerinizi her zaman özenle ve en güvenli şekilde ve yalnızca işlemin amacına ulaşmak için  gerekli olan  zaman  süresince  tutmayı  hedefliyoruz.  Bu bakış açısıyla, verilerinizin değiştirilmesini veya kaybını veya yetkisiz erişimlerini mümkün olduğunca önlemek için gerekli fiziksel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Bu bağlamda, sadece Şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla bilgilerinize erişebiliyor.

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla, çalışan adayının açık rızasının bulunması halinde, iş ortaklarımız veya grup şirketlerimizce değerlendirilebilmesi amacıyla bu kişiler veya şirketlere, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına, kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi  

Çalışan adayına ait kişisel veriler; şirketimizle iş ilişkisinin kurulması sürecinde çalışan adayının kendisi tarafından tarafımıza iletilen elektronik postalar, iş başvuru formları vb. her türlü doküman vasıtasıyla, güvenlik açısından kayıt yaptığımız kameralarla ve çalışan adayının referans olarak gösterdiği üçüncü kişilerden ve önceden çalıştığı yerlerde çalışan adayının yöneticisi, sorumlusu vb. pozisyonda olan yetkili kişilerden, yalnızca işle ilgili olmak üzere yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması suretiyle bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması ve sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebeplerine dayalı olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve başta 4857 Sayılı İş Kanun’u, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun’u, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde şirketimiz tarafından toplanmaktadır. 

6.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz.

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.bursabeton.com.tr adresinden başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirebilirsiniz. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliği ile başvurması)

Hacıilyas Mahallesi

Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 106 Osmangazi / BURSA

Dilekçe konusuna “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla tebligat

Hacıilyas Mahallesi

Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 106 Osmangazi / BURSA

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

bursabeton@hs03.kep.tr

E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

İş başvuru formunda/CV’de belirttiğim bilgilerin doğruluğunu teyit eder, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla BURSA BETON SAN. VE TİC.A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Bursa Beton’a bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                                     İlgili kişinin;

                                                                                                                     Adı Soyadı ve İmzası: