Bursa Beton
444 16 22          info@bursabeton.com.tr
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
TR
BAYİ / MÜŞTERİ GİRİŞİ
KIŞISEL VERILER İŞLENMESI AYDINLATMA METNI KIŞISEL VERILER İŞLENMESI AYDINLATMA METNI
Anasayfa       Kişisel Verilerin Korunması       Kişisel Veriler İşlenmesi Aydınlatma Metni
 
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini / devredilebileceğini / sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz. Sayılan bu unsurlara dair detaylı açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizlle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari boyuttaki iş güvenliğinin temini, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari boyuttaki iş güvenliğinin temini, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kamuoyu ile paylaşılmış olan Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönergesinde düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan tahsil edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, BURADAN başvuru formunda belirtilen ilgili yöntemleri kullanarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.